Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

Oświadczenie
o posiadanym potencjale kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia
Dotyczący zapytania ofertowego na
„Remont hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji
w budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie.”
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane( przez uprawnienia budowlane rozumie się: uprawnienia do sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………….
Powiat………………………………Województwo…………………………………………
REGON…………………………………… TEL. /FAX…………………………………
Lp. Imię i nazwisko
( dysponuję / będę dysponował*) Posiadane kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia Doświadczenie zawodowe
( lata pracy) wykształcenie Zakres powierzonych obowiązków
Kierownik budowy

*Obok nazwiska należy dopisać czy Wykonawca dysponuje osobą czy będzie dysponował.

Należy do niniejszego oświadczenia załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżęli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

……………….dnia, ……………… ……………………………………

podpis osoby uprawnionej do
występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 4 oświadczenie