Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na:
Remont hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji
w budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAN Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam ,że nie jestem powiązany osobowo, lub kapitałowo* z Zamawiającym,
tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo.

Powiązania o których mowa polegają w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i miejsce ……………………….

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej…………

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

Załącznik nr 3 Oświadczenie