załącznik 1 – Formularz Ofertowy

„Oporowo, zabytkowy kościół z 1640 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, remont hełmu wieży kościoła wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji”

miejscowość, data …………………………….

…………………………………
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………
telefon ……………………………………………………………………
fax ……………………………………………………………………
Numer REGON ……………………………………………………………………
Numer NIP ……………………………………………………………………

Numerrachunkubankowego: .…………………………………………………………………………..

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………….

1) Dane podmiotów występujących wspólnie:

a) Nazwa: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………
telefon ……………………………………………………………………
fax ……………………………………………………………………
Numer REGON ……………………………………………………………………
Numer NIP ……………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………..

b) itd.

Nawiązując zapytania ofertowego na , „Oporowo, zabytkowy kościół z 1640 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, remont hełmu wieży kościoła wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji”
Składamy niniejszą ofertęza cały przedmiot zamówienia:

Cena oferty

Wartość netto

Słownie

zł .…/100
Stawka podatku VAT
…………….. %
Cena brutto

Słownie

zł…./100

2. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę / nie prowadzę1)działalności gospodarzącej.
1)niepotrzebne skreślić
3. Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą oświadczam, że jestem/ nie jestem2)płatnikiem podatku VAT.
2)niepotrzebne skreślić
4. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
1) termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2018 r.,
2) okres gwarancji (należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni termin):
a) 36 miesięcy
b) 48 miesięcy
c) 60 miesięcy
d) …. miesięcy3)
3)zgodnie z zapisami zapytania ofertowego
3) okres rękojmi 2 lata
4) warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej,przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że:
1) uzyskaliśmy informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty,
2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacjedoprzygotowania oferty,
3) oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ,
4) zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
5) oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia, z którymi się zapoznaliśmy się i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni.
7) akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
8) przeprowadziliśmy wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującej zabudowy i układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy, a także przeprowadziliśmy rozeznanie, co do zakresu niezbędnych inwentaryzacji.
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera4) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
………………………………………………………………………
4)niepotrzebne skreślić
8. Akceptujemy wzór umowyi w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do:
1) podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
1) siłami własnymi5),
2) przy udziale podwykonawców5)
5) niepotrzebne skreślić

L.p. Nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi (o ile są znane na etapie składania ofert) Część przedmiotu zamówienia oraz wartość lub % ilość

10. Informujemy, że:
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego6).
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……………………………………………..,PKWiU ………………………………………….,których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania; wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………zł netto6)
6)niepotrzebne skreślić

10. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich jesteśmy (należy zaznaczyć znakiem X)7):
1) średnim przedsiębiorstwem
2) małym przedsiębiorstwem
3) mikroprzedsiębiorstwem
4) inne
7)- średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna sumabilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
– małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowanie przekracza 10 milionów euro;
– mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nieprzekracza 2 milionów euro.
11. Zobowiązujemy się, że w okresie trwania umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożymy umowę ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania drogą elektroniczną lub fax-em.

Załączniki:
1. …………….
2. …………….

…………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy