UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu …………………………….. r. w ……………………………………………….pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w Oporowie , Oporowo 37 , 64-120 Krzemieniewo
NIP 6961583891
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Księdza Proboszcza mgr. Pawłą Kamzę – zwanego dalej ,,Inwestor”.

a
………………………………………………………
reprezentowana przez: …- …. zwanego dalej ,,Wykonawcą”.
o treści następującej:

§ 1
1. Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac: remont hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji
w budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:
– Projekt Budowlany remontu hełmu wieży kościoła pw. . Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej w Oporowie, wraz z wymianą jego pokrycia dachowego
– pozwolenie konserwatora zabytków
– przedmiar robót

3. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Zamawiający, a także powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru , którzy oceniają zgodność realizacji inwestycji z projektem, kontrolują jakość i ilość robót, prac konserwatorskich, opiniują zasadność wykonania robót .

4. Z uwagi na to, iż planowane roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie, Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego ciągi piesze, zachować szczególny porządek w rejonie wykonywania prac oraz warunki bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Jednocześnie należy z Zamawiającym ustalić godziny pracy sprzętu mechanicznego i głośnych robót, które mogą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu obiektu.

5. Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac oraz z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą),
2) Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac wynikających z ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014. poz. 1446 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, a także zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim posiadanym przez Zamawiającego,
3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów w budynku i jego otoczeniu, nie będących przedmiotem prac remontowych przez zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy,
5) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym i pozwoleniami,
6) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
7) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi,
8) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia na składowisku,
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.

§ 2
1. Inwestor oświadcza, że:
a) posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na remont obiektu budowlanego,
b) zapewnia dostęp do energii elektrycznej i wyznaczony teren wokół budynku konieczny
do przeprowadzenia remontu dachu i ustawienia rusztowania.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych ,
b) wykonania remontu według obowiązujących norm i sztuki budowlanej.

§ 4
1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień ………………… a termin ich zakończenia na …..30.10.2018……………………………………………………………….

§ 5

1.Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …..zł netto ……, zł brutto .

2.Częściowe ( 85% wartości zamówienia) i końcowe rozliczenie (15% wartości zamówienie) za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia po dostarczeniu Zamawiającemu:
1. prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu częściowego/końcowego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru;
2. przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego,
3. w terminie – częściowe – 40 dni i końcowe rozliczenie w terminie….…. od przedstawienie w/w dokumentów.
4. Za opóźnienia w dokonaniu zapłaty za fakturę przysługiwać będą odsetki ustawowe.

3. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac dodatkowych, po poinformowaniu Inwestora i jego akceptacji z, tytułu wykonania prac dodatkowych, wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie faktycznie wykonanych prac dodatkowych nie uwzględnionych w kosztorysie i umowie.

§ 6

1. Strony ustalają okres gwarancji na wykonane prace na 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

1. Gwarancja może zostać przedłużona na okres do 120 miesięcy kalendarzowych od daty odbioru końcowego pod warunkiem korzystania przynajmniej raz w roku z przeglądu i ewentualnego serwisowania dachu przez Wykonawcę (odpłatnie).

§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian i uzupełnień treści umowy, w następujących okolicznościach:
1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy,
2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,

2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:

1) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót,
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy
j) zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji,
k) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
3) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;
4) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
5) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy;
7) zmiany terminów płatności w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia,
8) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie;
9) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia/uzupełnienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
3. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w ust 2 pkt 3 lit a) niniejszego paragrafu, rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym:
1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu;
3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w przypadku:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.
5. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.

6. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy;
7. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;

1. Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.
2. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.
3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest też przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.…………………… …………………..
Inwestor Wykonawca

WZÓR UMOWY