Zapytanie ofertowe na Remont hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji w budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:
Remont hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego i naprawą jego konstrukcji
w budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

Termin składania ofert: do dnia 07-09-2018 do godziny 8

O przyjęciu ofert decyduje data wpływu (nie decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie oraz a także przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Nazwa zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie,

Miejsce i sposób składania ofert:
Pisemną ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo

1. Oferta powinna być złożona na druku „Formularz ofertowo-cenowy” wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.
3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Oferenta.
6. Oferta i załączniki do Oferty muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby).
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Proboszcz Parafii ks. Paweł Kamza parafiaoporowo@gmail.com ;
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia tel. 691118828

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest remont hełmu wieży zabytkowego kościoła parafialnego wraz z naprawą jego konstrukcji i wymianą jego pokrycia dachowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:
1. Projekt Budowlany remontu hełmu wieży wraz z wymianą jego pokrycia dachowego .
2. pozwolenie konserwatora zabytków
3. przedmiar robót – załącznik nr A
Dokumenty 1 i 2 są dostępne bez ograniczeń u Zamawiającego : Oporowo 37, 64-120
Krzemieniewo, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą podaną :”do kontaktu”.
Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Zamawiający, a także powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru , którzy oceniają zgodność realizacji inwestycji z projektem, kontrolują jakość i ilość robót, prac konserwatorskich, opiniują zasadność wykonania i rozliczenie robót, kontrolują rozliczenie finansowe budowy oraz prac konserwatorskich.
Zaleca się, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizje lokalną terenu budowy, sąsiadującej zabudowy i układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy, a także przeprowadził rozeznanie, co do zakresu niezbędnych inwentaryzacji. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne ich przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
Z uwagi na to, iż planowane roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie, Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego ciągi piesze, zachować szczególny porządek w rejonie wykonywania prac oraz warunki bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Jednocześnie należy z Zamawiającym ustalić godziny pracy sprzętu mechanicznego i głośnych robót, które mogą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu obiektu.

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prac polegających na remoncie wież zabytkowych, a także prac na wymianę bądź wykonanie pokrycie dachowego o wartości min. 300 tys. PLN. W celu potwierdzenia należy sporządzić wykaz takich prac wraz z listą osób kontaktowych dla poszczególnych obiektów.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,(załącznik 1)
2) kosztorys ofertowy, ( załącznik 2)
3) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) podpisane oświadczenia (stanowiące załączniki do zapytania) wraz z dokumentami potwierdzającymi – zał. Nr 3 oraz oświadczenie o potencjale kadrowym (zał. Nr 4 do zapytania) wskazujące osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z referencjami,
5) opłaconą polisę ubezpieczeniową od prowadzonej działalności.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie każdego z kryteriów:
1. Cena
– symbol: C
– waga kryterium (%): 60
– maksymalna ilość punktów w danym kryterium: 60 pkt

2. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji
– symbol: R
– waga kryterium (%): 20
– maksymalna ilość punktów w danym kryterium: 20 pkt

3. Doświadczenie kierownika budowy
– symbol: K
– waga kryterium (%): 20
– maksymalna ilość punktów w danym kryterium: 20 pkt

Kryterium cena
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

C – CMIN/CB x 60 pkt

CMIN – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
CB – cena oferty badanej;

Kryterium okres udzielonej rękojmi i gwarancji
Wymagany minimalny okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Punkty przydzielane będą w poniższy sposób:
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji (miesiące):
36 – 0 pkt
48 – 10 pkt
60 – 20 pkt

R – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w danym kryterium

UWAGA:
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji inny niż określony w tabeli, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze okresu gwarancji
i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi tj.: 36
miesięcy.

Kryterium doświadczenie kierownika budowy
K – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Zgodnie z warunkami zapytania, minimalne doświadczenie kierownika budowy wynosi 4 roboty budowlane.

Punkty przydzielane będą w poniższy sposób:
Doświadczenie kierownika budowy:
4 roboty budowlane – 0 pkt
5-6 robót budowlanych – 10 pkt
7 i więcej robót budowlanych – 20 pkt.

Oferta w kryterium doświadczenie kierownika budowy za wykonane roboty może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Zamawiający do oceny kryterium „doświadczenie kierownika budowy” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

UWAGA:
Jeśli Wykonawca nie zaoferuje żadnego doświadczenia kierownika budowy, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + R + K
gdzie:
PŁ – łączna liczba punktów.
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
R – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji.
K – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: doświadczenie kierownika budowy
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
8. Ogłoszenie, a także warunki zapytania ofertowego mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Pocz etej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo .
Adres
Oporowo 37
74-120 Krzemieniewo
Wielkopolska, powiat leszczyński,
Numer telefonu
691118828

 

Zapytanie ofertowe